Naše činnost


Soudní exekutor provádí exekuční činnost na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti. Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného. Návrh na nařízení exekuce oprávněný podává u soudního exekutora, který následně požádá exekuční soud o pověření k provedení exekuce. 
K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu 
s doložkou vykonatelnosti s výjimkou případů, kdy exekuční titul vydal exekuční soud. 
U vymáhání peněžitého plnění určuje způsob provedení exekuce soudní exekutor tak, aby exekuce byla co nejrychleji, nejúčinněji a nejefektivněji provedena, a to při respektování principu přiměřenosti exekuce. Oprávněný tedy nemusí v návrhu určovat způsob, jakým má být exekuce provedena. Povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem. V případě exekuce na nepeněžitá plnění, je soudní exekutor vázán povahou uložené povinnosti.

Způsoby provedení exekuce na peněžitá plnění:

Srážky ze mzdy a jiných příjmů
Přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
Přikázání jiných peněžitých pohledávek
Postižení jiných majetkových práv
Prodej movitých a nemovitých věcí
Prodej podniku
Zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech


Způsoby provedení exekuce na nepeněžitá plnění:

Vyklizení
Odebrání věci
Rozdělení společné věci
Provedení prací a výkonů


Další činnost soudního exekutora:

Sepisujeme návrhy na nařízení exekuce na základě žádosti oprávněného
Provádíme dobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí

Exekutor je oprávněn provést dobrovolnou dražbu movitých věcí a nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Poskytujeme právní pomoc oprávněnému a povinnému, provádíme úschovy věcí, cenných papírů 
a peněžních prostředků